نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397
ارائه درخواست دانشجو وثبت تغییر رشته و تغییر گرایش:  97/6/3 الی 97/6/15

ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد: 97/6/3 الی 97/6/15

ثبت نام و انتخاب واحد: 97/6/13 الی 97/6/22

زمان درخواست وام: از شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام

درخواست معادل سازی دروس ورودیهای جدید : 97/6/20 الی 97/7/11


حذف و اضافه: 97/7/14 الی 97/7/25

ارزشیابی اساتید: 97/8/9 الی 97/9/18

تغییر مرکز محل آزمون پایان ترم: 97/8/29 الی 97/9/8

پایان ثبت نمره میانترم: 97/10/24

زمان دریافت کارت آزمون: 97/9/20الی 97/10/25

زمان امتحانات: 97/10/1 الی 97/10/24


ثبت نمرات تشریحی: 97/10/1 الی 97/11/30


 
1