ارزشیابی اساتید برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 97/8/20 لغایت1397/9/24 فعال گردید.
1