كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اصلاحات برنامه کلاسی و میانترم
قابل توجه دانشجویانی که درس حقوق کار با استاد فرحبخش دارند:
قابل توجه دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی- کلاس درس و امتحان میانترم متون روانشناسی 2 با خانم افشاری تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان رشته صنایع غذایی
امتحان میانترم فارسی عمومی از ساعت 10:30 به ساعت 11 روز 97/2/22 تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
1