ترم تابستان 1398

ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان : 98/4/11 الی 98/4/17

ثبت نام و انتخاب واحد: 98/4/16 الی 98/4/23


دریافت کارت آزمون توسط دانشجو: 98/5/24 الی 98/6/4

شروع امتحانات: 98/5/26 الی 98/6/4

ثبت نمرات تشریحی کارشناسی: 98/5/26 الی 98/6/14

حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها: 98/6/21

 
1