كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه های آموزشی
هشدار
اطلاعیه در خصوص دروسی که برابر با اعلام بخشهای علمی به بیش از یک نیمسال برای تکمیل فعالیتهای آموزشی آنها زمان نیاز است: این دروس باید نمرات آنها مطابق با جدول زمانی زیر ثبت و قطعی شود. غیر از این دانشجو متضرر و مجبور به اخذ مجدد می گردد.  
شرح حداکثر مهلت اعلام نمره
درس ناتمام انتتخاب شده در نیمسال اول تا تاریخ 30 خرداد سال بعد
درس ناتمام انتخاب شده در نیمسال دوم تا تاریخ 30 مهر سال بعد
درس ناتمام انتخاب شده در دوره تابستان تا پایان اسفند همان سال
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر