كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اصلاحات برنامه کلاسی و میانترم
قابل توجه دانشجویان رشته صنایع غذایی
قبل توجه دانشجویان رشته حقوق: جبرانی کلاس درس حقوق تطبیقی با خانم فرحبخش ، شنبه 97/8/26 از ساعت 12 الی 16 برگزار می گردد.
کلاس درس حقوق فضای مجازی با آقای محسن احمدی در روز دوشنبه 97/8/21 برگزار نمی شود.
کلاس زبان عمومی با خانم افشاری در تاریخ 1397/8/22 برگزار نمی گردد.
کلاسهای استاد خانم فرحبخش (رشته حقوق) در روز شنبه 19/8/97 برگزار نمی شود. کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
کلاسهای آقای استاد محسن احمدی در روز دوشنبه 14/8/97 برگزار نمی گردد. کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می شود.
قابل توجه دانشجویانی که درس حقوق کار با استاد فرحبخش دارند:
قابل توجه دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی- کلاس درس و امتحان میانترم متون روانشناسی 2 با خانم افشاری تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان رشته صنایع غذایی
امتحان میانترم فارسی عمومی از ساعت 10:30 به ساعت 11 روز 97/2/22 تغییر یافت.
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
1