كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اصلاحات برنامه کلاسی و میانترم
1397/2/16 يكشنبه قابل توجه دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی- کلاس درس و امتحان میانترم متون روانشناسی 2 با خانم افشاری تغییر یافت. کلاس این درس در تاریخ سه شنبه 97/2/18 برگزار نمی گردد. و به جای آن در تاریخ 97/2/25 راس ساعت 8 الی 12 همراه با امتحان میانترم تشکیل خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر