كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اصلاحات برنامه کلاسی و میانترم
1397/2/22 شنبه قابل توجه دانشجویانی که درس حقوق کار با استاد فرحبخش دارند: کلاس این درس در تاریخ 97/2/29 برگزار نمی گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر