كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اصلاحات برنامه کلاسی و میانترم
1397/8/12 شنبه کلاسهای استاد خانم فرحبخش (رشته حقوق) در روز شنبه 19/8/97 برگزار نمی شود. کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر