كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اصلاحات برنامه کلاسی و میانترم
1397/8/15 سه‌شنبه کلاس زبان عمومی با خانم افشاری در تاریخ 1397/8/22 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی آن در روز سه شنبه 1397/9/20 ساعت 10 تا 12 تشکیل خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر