كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اصلاحات برنامه کلاسی و میانترم
1397/8/20 يكشنبه کلاس درس حقوق فضای مجازی با آقای محسن احمدی در روز دوشنبه 97/8/21 برگزار نمی شود. جبرانی آن در روز چهارشنبه 97/8/23 راس ساعت 14 تا 17 تشکیل می شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر