برگزیده ها
امتحان تکدرس(معرفی به استاد) نیمسال دوم 1402-1401 در تاریخ 1401/11/18 راس ساعت 10 صبح در دانشگاه برگزار می گردد. امتحان تکدرس(معرفی به استاد) نیمسال دوم 1402-1401 در تاریخ 1401/11/18 راس ساعت 10 صبح در دانشگاه برگزار می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر